Hoppa till huvudinnehåll

Genom CIBE, den europeiska samarbetsorganisationen för betodlarföreningar, får vi uppdaterad information om vad som händer i Europa som påverkar betodlingen. Under veckan har CIBE hållit möte där vi bland annat uppdaterades på skördeläget, hanteringen av energikrisen, sockermarknaden och de förslag i Bryssel om regler och direktiv som kan komma att påverka europeisk betodling.

Skörd och energi

Inte bara i Sverige står sockerbruket inför en utmanande kampanj på grund av den osäkra energitillgången. Europeisk sockerindustri har minskat sina utsläpp av koldioxid med ca 50 % sedan början av 1990-talet, detta har framförallt skett genom omställning till naturgas. För att hantera situationen som nu råder tvingas de sockerbruk som kan, att gå tillbaka till att elda med kol eller olja. Dessutom finns fler exempel än Sverige/Danmark där industrier hjälper varandra för att kunna processa alla betor, t.ex. i Tyskland där Südzucker och Nordzücker kommer hjälpas åt vid eventuell energibrist.

Kampanjen har kommit igång, eller kommer igång närmsta veckan i de flesta länderna. På många håll förväntas dock skördarna bli lägre än normalt till följd av att flera av de betodlande områdena i Europa är drabbade av den värme och torka som dragit fram över delar av Europa i sommar. Frankrike, Tyskland och Nederländerna är stora betodlande länder som alla uppger att torkan drabbat skördepotentialen i årets betfält. På grund av olika förutsättningar drabbar torkan olika hårt och skördevariationerna i de värst drabbade länderna förväntas bli mycket stora. Prognoser blir därmed svåra att göra, men som exempel kan nämnas att den franska sockerskörden förväntas minska med upp till 1 ton socker/ha i genomsnitt. Även Tysklands medelskörd förväntas bli lägre än normalt.

Sockermarknaden

Världsmarknaden för socker är fortfarande god med relativt höga priser för socker, speciellt vitt socker. I Europa går prisuppgången långsammare, och det är framförallt södra Europa, där importen är som störst, som driver upp de europeiska snittpriserna. Differensen mellan den globala produktion och konsumtion har de senaste åren varit i balans eller något negativ. Till nästa år ser det ut som att produktionen kommer överstiga konsumtionen något, men marginalerna är små och höga priser på olja kan snabbt förändra läget eftersom det då blir mer lönsamt för stora sockerexportörer som Brasilien och Indien att producera etanol istället för socker.

De ökade priserna för insatsvaror i alla led av sockerproduktionen talar dock för att europeiska sockerpriser kommer öka och hamna på en högre nivå än senaste åren som varit utmanande för branschen. Hög inflation och tuffare levnadsvillkor för européer kan dock minska konsumtionen av socker vilket skulle dämpa efterfrågan och eventuell prisuppgång.

På gång i Bryssel

I Bryssel pågår flera diskussioner kring lagförslag och direktiv som kan få påverkan på europeisk betodling. Inte minst förslaget om nytt regelverk för hållbar användning av växtskydd, men även förslag kring förnybar energi där det diskuteras om livsmedel och foder ska få användas till t.ex. biogas. Även handelsavtal som inkluderar socker och spegelklausuler som ska säkerställa att importerade livsmedel ska produceras på samma villkor som i Europa är exempel på frågor som är aktuella.

Alla de frågor som på något sätt kan få en påverkan på europeisk betodling och sockerproduktion bevakas av CIBE som är mycket aktiva med att lämna synpunkter och bidra med information för att eventuella förändringar inte ska begränsa europeisk betodling och sockerproduktion. Även när det kommer till beslut på europeisk nivå som berör aktiva substanser som är viktiga för att hantera ogräs och skadegörare i betodlingen är CIBE aktiva och utnyttjar den kunskap som tas fram genom de europeiska betforskningsinstituten, t.ex. NBR. Givetvis bidrar Betodlarna med underlag för att inkludera svenska förutsättningar i de uttalande som görs.