Hoppa till huvudinnehåll

Läget i omvärlden påverkar oss alla på många olika sätt. Även årets betkampanj känner av osäkerheten, framförallt kopplat till energitillgången. Nedan har vi sammanställt lite svar på frågor som har uppstått när allt inte är som ”vanligt”. För de rutiner som frångår det ”normala” har dialogen mellan Betodlarna och Nordic Sugar varit mycket god och konstruktiv.

Kampanjstart

Örtofta planerar starta fabriken den 22/9. Starten är framskjuten en vecka med given anledning att ångledningen som binder samman sockerbruket med Kraftringens värmeverk ska bli klar och kunna bidra till energiförsörjningen under kampanjen. Ångledningen beräknas kunna minska gasbehovet med 25 %. Att starta bruket innan ångledningen är på plats skulle innebära onödiga driftstopp när installationen görs vilket är sämre alternativ.

Båtfraktade betor

Ca 15 % av betvolymen planeras skeppas till Danmark för att processas i Nakskov. Anledningen är att Nordic Sugar inte kan garanteras energi till hela den svenska kampanjen och för att undvika en situation där inte alla betor kan processas gör man denna anpassning. I Nakskov är olja den huvudsakliga energikällan vilket anses vara säkrare och mer förutsägbart. Den första båten planeras lämna Trelleborgs hamn den 19/9 och därefter går två båtar skytteltrafik mellan Trelleborg och Nakskov för att skeppa 3200 ton betor/dag. Totalt planerar Nordic Sugar att skeppa 300 000 ton betor till Nakskov.

Betor till Trelleborg

De 4 södra transportgrupperna; GDL, Söderslättsgruppen och Sockerfraktarna Syd AB, kommer köra betor till Trelleborgs hamn för vidare transport till Nakskov. Samtliga betor vägs i hamnen på våg som Nordic Sugar satt upp för ändamålet. Vågen är sammankopplad med Nordic Sugars system och all data kommer bli tillgänglig som vanligt. För att säkerställa att alla odlare får korrekta analyser på sina betor avseende renhet och sockerhalt kommer 30-50 % av leveranserna från respektive odlare som är inom dessa transportområden gå till Örtofta och provtas. Målsättningen är att alla odlare, även vid mindre leveranser, ska få ett provunderlag på minst 3 prov uttagna per leveranstillfälle. Utifrån dessa rutiner kan provtagningsfrekvensen komma att avvika från den önskade provtagningsfrekvensen. Odlare med lägre önskad provtagningsfrekvens än hur många prov som verkligen tas kommer krediteras de provkostnader som överstiger önskad provtagning.

Transportkostnaden för smutsen justeras till avståndet för respektive leverans, dvs. avståndet från stukplats till Trelleborg för smutsprocenten i de leveranser som går dit och avståndet till Örtofta för de leveranser som går direkt till sockerbruket. Denna justering görs efter kampanjen.

Betor till Örtofta

De första betorna kommer anlända till Örtofta under veckoslutet innevarande vecka, vecka 37. Detta för att leveranserna till Trelleborg ska få sina prover uttagna i Örtofta. Prover kommer börja köras måndag 19/9. Inleveranserna kommer dra igång med ”normal” mängd i samband med att sockerbruket startar upp. Sockerbruket kommer köras med planerad kapacitet vilket innebär att de transportgrupper som inte kör till Trelleborg kommer leverera mer betor/dygn till sockerbruket.

Analysprover

Liksom tidigare år kommer Betodlarna ha kontrollanter på plats i Örtofta. Detta är även för innevarande år Ingrid Nybogård och Magnus Henriksson. Inga förändringar är gjorda för rutiner för provtvätt och analyser. Den nya provtvätten är projekterad enligt plan och beställd, däremot kan leverantörerna inte garantera leverans till kampanjstart 2023 utan projektet är framflyttat och kommer stå färdig till kampanjen 2024/25. Det nya systemet för provtagning och provhantering kommer vara av samma typ som finns på det andra sockerbruken i Nordzucker-koncernen.

Kampanjslut

Den mindre betvolymen som ska processas i Sverige innebär att kampanjen kortas med ca tre veckor.