Hoppa till huvudinnehåll

Så har Betodlarna träffat en ny överenskommelse med Nordic sugar. Överenskommelsen innebär en ökning av betpriset med 40 % jämfört med 2022. Dessutom några förändringar av villkoren som Betodlarna tror kommer vara svenska betodlare till nytta Kampanjen 2023/24 och för många år framöver.

Överenskommelsen består av fyra huvuddelar

  • Överenskommelse om betpris och villkor för leveranskontrakt 2023/24
  • Överenskommelse om pristillägg för redan ingångna kontrakt 2022/23
  • Ändring av branschavtalat med avseende på hur begreppet ”Orenheter” definieras och därmed ändringar av renhetsskalan.
  • Ökad vinstdelning från 25 % till 30 % av EBIT för Nordic Sugar AB.

I korthet innebär överenskommelsen ett betrpis för ”medelodlaren” 2023 på ca 445 kr/ton rena betor och en kontrakteringsbonus för betor levererade 2022 på ca 22 kr/ton rena betor.

Merbetalningen bestå av en prisökning på 11,9 euro/ton rena betor vid ”normalkvalité” 2023/24 jämfört med årets pris utan marknastillägg vilket innebär ett totalt betpris på ca 445 kr/ton rena betor. Det administrativa avdraget för betnacke och vidhäftande vatten (3,65 %) tas bort från definitionen på ”Orenheter”. Renhetsskalan regleras för detta, men Betodlaren får betalt för allt rent betmaterial som levereras till sockerbruket, vilket för medelodlaren är värt ca 16 kr/ton rena betor.

Utöver prisökningen för 2023/24 betalar Nordic Sugar ut en kontrakteringspremie i samband med 2022/23 års avräkningar. Kontrakteringspremien är 2,1 euro/ton rena betor (ca 22 kr) med ”normalkvalité” förutsatt att arealen som tecknas för 2023/24 motsvarar minst 100 % av kontrakterad areal 2022/23. Vid lägre kontrakterad areal 2023/24 jämfört med 2022/23 minskas kontrakteringspremien motsvarande samma procentandel som kontraktet. Odlare med befintliga flerårskontrakt får del av hela merbetalningen på 2,1 euro/ton rena betor.

För den rörliga modellen justeras vinstdelningen från 25 % till 30 % av vinsten. Det innebär t.ex. att vid ett EBIT på 175 MSEK blir betpriset 0,4 euro högre än det fasta priset, men vid ett EBIT på 125 MSEK blir betpriset ca 0,5 euro lägre än det fasta priset.

Betodlarna tror sammantaget att detta är ett kontrakt som befäster långsiktigheten i svensk betodling. Betorna är med som en stark avbrottsgröda, med stabil lönsamhet och många fördelar i växtföljden och i de sydsvenska växtodlingsföretagen. För att betodlingen ska vara konkurrenskraftig för lång framtid behöver sockerbetorna prestera en lönsamhet som motsvarar det premiumvärde som råvaran har. Det är viktigt att varje odlare noga räknar igenom de nya förutsättningarna med sina medelskördar som beslutsunderlag för kommande kontraktering. För god lönsamhet är ett bra betpris en viktig parameter, men ett bra betpris når bara sin fulla potential vid höga skördar och bra betkvalité.

Investeringarna som görs i Örtofta och en stark sockermarknad gör att vi tror på en positiv utveckling för Nordic sugar AB. Hela sockernäringen påverkas dock av det osäkra läget världen som innebär utmaningar, inte minst med energipriser och energiförsörjning. Det osäkra läget påverkar också den nya provtvätten. De rådande omständigheterna gör att leverantörer kan inte garantera leverans i tid till kampanjstart 2023/24 vilket sedan tidigare är överenskommet. Nuvarande provtvätt och instruktioner för denna kommer därmed gälla tom kampanjen 2023/24 och den nya provtvätten är på plats till kampanjen 2024/25.

Ändringarna i överenskommelsen förs nu in i Branschavtalet och Leveranskontrakten och därefter kommer Nordic sugar öppna kontrakteringen. Mer information om detta kommer på www.sockerbetor.nu.