Hoppa till huvudinnehåll

En av få grödor som fortfarande är grön är sockerbetsgrödan. Den senaste månaden har vattenfaktorn dock varit klart begränsande för tillväxten även i denna gröda.

Många frågar sig om betblasten kan bidra som grovfoderkälla senare i höst när betskörden sätter igång.

Det snabba svaret blir: Ja, men sannolikt endast till en väldigt liten del. Men i rådande situation måste man beakta varje litet bidrag som positivt.

För tio år sedan var Betodlarna involverat i frågan om betblast till biogas. Vi gjorde ett antal beräkningar. Enkelt uttryckt handlar kostnaden för betblast om två poster: Bärgningskostnader från fält till plansilo och bortförsel av växtnäring. I det senare fallet handlar det mycket om kostnaden för bortförsel av kalium.

Totala beräkningen hittar du här.

Värderingen av växtnäringsbortförseln hittar du här.

Med tanke på den låga ts-halten (normalt 13-14%) blir transportkostnaden hög om man måste transportera blasten långa avstånd.

Ensilering medför stora mängder pressvatten som ska hanteras. Praktiker menar att samensilering med majs, eller inblandning av hackad halm minskar problemen med pressvattnet

Beräkningarna grundar sig på 3 ton ts per hektar som bärgningsbar blast. Detta motsvarar en våtvikt på cirka 20-25 ton. Med stor sannolikhet kommer blastmängden i år att vara betydligt mindre, vilket ökar bärgningskostnaden uttryckt som kr/kg torrsubstans. Undantaget är fält som bevattnats intensivt.

En sprutning med Comet Pro mot bladsvampar omöjliggör inte användningen av betblast till djurfoder. Det finns ingen restriktion i registreringen mot detta, utan den allmänna karenstiden på 28 dagar gäller.

Den stora begränsningen är teknik för blastuppsamling. Det enklaste sättet är en elevator på blastaggregatet på de sexradiga upptagare som har en blastare som kastar ut blasten åt sidan. I skrivande stund finns det bara en knapp handfull sådana utrustningar att tillgå.

Vidare finns det några få gamla Herriau-blastare "undanstoppade bakom några maskinhallar". I vilket skick dessa är råder oklarhet om i dagsläget.

Föreningen Skånes Maskinstationer har på sin hemsida information om vilka maskinstationer som tillhandahåller teknik för blastuppsamling i samband med betskörd.