Hoppa till huvudinnehåll

Betodlarna har, med stöd av HIR Skåne, lämnat ett underlag till Länsstyrelsen kring hur kasserade betor bör hanteras. Det gäller både betor som lämnats kvar efter stukor och som lämnats kvar i fält. 

Länsstyrelsen har skickat följande uttalande till kommunerna som stöd i deras tillsynsarbete.

"Den samlade bedömningen är att det är lämpligt att betorna sprids ut igen på fälten.

I praktiken är de kasserade sockerbetorna ett avfall enligt miljöbalkens definition 15 kap, 1 § miljöbalken. Dock omfattas de inte av avfallsförordningen (15 §, avfallsförordningen 2020:614). De kasserade betorna kan därför spridas ut på fältet, eller hanteras på annat sätt så länge användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om betorna sprids ut på fältet ser vi inte att de räknas som ett organiskt gödselmedel och en sådan spridning behöver därför inte följa spridningsreglerna för organiska gödselmedel."

 

Vi tackar Länsstyrelsen för en god dialog i frågan.