\n Betodlarnas påverkansarbete – Betodlarna

Aktuellt

2024-03-01 12:37

Betodlarnas påverkansarbete

Ett av Betodlarnas uppdrag är att bevaka och agera på förslag och beslut som fattas i Sverige och EU som kan komma att påverka svenska betodlare. Under de senaste veckorna har flera beslut tagits i Bryssel som på olika sätt kommer få betydelse framöver. I dessa frågor jobbar vi tillsammans med CIBE och LRF för att bevaka och påverka i Bryssel.

I Bryssel

SUR

Under lång tid har förslaget ny förordning för hållbar användning av växtskydd (SUR) diskuterats. Förslaget har varit väldigt omdiskuterat och skulle, trots att det ändrats i positiv riktning vid flera tillfällen, få stora konsekvenser för växtskyddsanvändning och livsmedelsproduktion. Givet vis skulle även betodlingen påverkas av detta. I mitten av februari meddelade EU-kommissionens ordförande att förslaget dras tillbaka vilket var mycket positivt. Man förväntar sig att ett nytt förslag kommer komma, men detta sker inte förrän en ny kommission är på plats, det vill säga efter EU-valet.  

Ukraina

Det tillfälliga frihandelsavtal som inrättats med anledning av kriget löper ut den 5 juni 2024 och ett nytt avtal är under diskussion. Sedan kriget startade och det tillfälliga frihandelsavtalet inrättades har importen av socker från Ukraina till EU ökat mycket kraftigt, vilket på sikt kommer kunna få konsekvenser även i Sverige, dock märks detta inte ännu. I förslaget på förlängt frihandelstillstånd (tom juni 2025) som EU-kommissionen lagt fram föreslås socker, tillsammans med kyckling och ägg, omfattas av skyddsåtgärder för att inte skapa för mycket obalans på den Europeiska marknaden. Tillsammans med CIBE bevakar vi frågan och försöker påverka så referensperioden och förutsättningarna för dessa skyddsåtgärder ska bli rättvisande och träffsäkra.

NGT

Förslaget som gör det möjligt att använda så kallade ”nya förädlingstekniker” (t.ex. CRISPER-Cas9) har nu röstats igenom i både EU-kommissionen och Europaparlamentet. Möjligheten till genomiska tekniker skulle skynda på förädlingsprocesser och lättare uppnå sortutveckling genom mer målspecifikt arbete. För att förslaget ska bli verklighet behöver Europarådet godkänna det för att det sedan ska kunna tas upp för slutliga förhandlingar. När detta arbete kommer vidare är ännu oklart.

I Sverige

Samtidigt jobbar vi på hemmaplan för att lyfta betodlingen i relevanta sammanhang. Under förra veckan deltog Betodlarna på en hearing som Regeringskansliet bjudit in till för att diskutera förutsättningarna för den CAP-period som följer innevarande (2028–2035). Under hearingen lyfte Betodlarna bland annat vikten av aktivt brukande av jord som är lämplig för produktion av livsmedel, fodermedel och energi, vikten av konkurrenskraft och lönsamhet, behovet av regelförenklingar och utmaningen med generationsväxling i lantbruksnäringen. I arbetet med nya CAP är den svenska Livsmedelsstrategin en viktig ledstång. Även i arbetet med uppdatering till Livsmedelsstrategin 2.0 är Betodlarna aktiva med att lämna synpunkter.